Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Bình Định
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 186/TTr-CP ngày 27 tháng 04 năm 2015 về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi) và Tờ trình số 323/TTr-CP ngày 30 tháng 6 năm 2015 về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Giao Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu bước đầu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Điều 2. Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân

Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp để Bộ luật hình sự đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Điều 3. Yêu cầu của việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân

1. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân góp ý vào dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, khoa học, công khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.

2. Ý kiến đóng góp của Nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác và nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).

3. Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến Nhân dân.

Điều 4. Đối tượng, nội dung và hình thức lấy ý kiến Nhân dân

1. Đối tượng lấy ý kiến:

Các tầng lớp Nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Nội dung lấy ý kiến: lấy ý kiến Nhân dân về toàn bộ dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), tập trung vào các vấn đề trọng tâm do Chính phủ xác định.

Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) được đăng Báo Nhân dân, Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp. 

3. Các hình thức lấy ý kiến Nhân dân:

a) Góp ý trực tiếp bằng văn bản;

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

c) Thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;

d) Các hình thức phù hợp khác.

4. Ý kiến của Nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp ý vào dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) được gửi đến cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 5 của Nghị quyết này hoặc gửi đến Bộ Tư pháp theo địa chỉ: số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc theo hộp thư điện tử: boluathinhsu@moj.gov.vn.

Điều 5. Trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến

1. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức lấy ý kiến và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ, ngành, cơ quan mình gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp.

2. Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lấy ý kiến Tòa án nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi Chính phủ (qua Bộ Tư pháp) để tổng hợp.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận cùng cấp tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến tại địa phương mình gửi Chính phủ (qua Bộ Tư pháp) để tổng hợp.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm vận động Nhân dân tham gia góp ý kiến về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức lấy ý kiến và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi Chính phủ (qua Bộ Tư pháp) để tổng hợp. Riêng Trung ương Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức lấy ý kiến các thành viên và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi Chính phủ (qua Bộ Tư pháp) để tổng hợp, đồng thời gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến các tổ chức đoàn thanh niên, hội sinh viên, trọng tâm là các quy định liên quan đến người chưa thành niên và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi Chính phủ (qua Bộ Tư pháp) để tổng hợp, đồng thời gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, phản ánh các nội dung liên quan đến dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) để cung cấp thông tin phục vụ cho việc đóng góp ý kiến của Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và đưa tin đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan ý kiến đóng góp của Nhân dân. Trường hợp xây dựng chuyên mục góp ý kiến về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) thì tổng hợp ý kiến góp ý trong chuyên mục, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp.

Điều 6. Thời gian lấy ý kiến Nhân dân

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 15 tháng 07 năm 2015 và kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2015.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ xác định các vấn đề trọng tâm, ban hành kế hoạch và công bố dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) để lấy ý kiến Nhân dân.

2. Cơ quan, tổ chức quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 5 của Nghị quyết này, căn cứ vào Nghị quyết này, Kế hoạch của Chính phủ và tình hình cụ thể của cơ quan, tổ chức, địa phương mình để triển khai tổ chức việc lấy ý kiến, bảo đảm yêu cầu, tiến độ.

3. Chính phủ xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân trình Ủy ban thường vụ Quốc hội chậm nhất vào ngày 25 tháng 9 năm 2015.

4. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Nhân dân, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. 

5. Kinh phí phục vụ cho việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định hiện hành./.


VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh  (Cập nhật ngày 05-08-2015)         Tin đọc nhiều
     Hình ảnh hoạt động
     Video
Lịch công tác
Đại biểu nhân dân
Cổng thông tin  điện tử
Dự thảo online
Báo Bình Định
Đời Sống & Pháp luật
Công báo Chính phủ
Công báo Bình Định
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thông tin cần biết
Thời tiết
     Liên kết
     Thống kê người dùng
  Đang online:               17
  Số lượt truy cập: 675629
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 01 Trần Phú - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel:056.3824849 - Fax:056.3824448 - Email: binhdinh@qh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)