Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Bình Định
Thực hiện công văn số 194/BDN, ngày 26/3/2013 của Ban Dân nguyện V/v đánh giá việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định báo cáo như sau:

I. Khái quát kiến nghị của địa phương

Từ kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIII đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức 181 cuộc tiếp xúc cử tri ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và 11 cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề đối với cán bộ công chức cấp huyện, thị xã, thành phố, CB,CC ngành tài chính, hải quan, thuế, kho bạc, cục dự trữ nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã… Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, Đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Bình  Định đã phối hợp với  Ban Thường trực UB Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh kịp thời tổng hợp 167 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Quốc hội đúng luật định, trong đó kiến nghị Quốc hội có: 20 ý kiến; Chính phủ: 63  ý kiến; các Bộ, ngành Trung ương: 78 ý kiến; các cơ quan Tư pháp ở Trung ương: 6 ý kiến.

Nội dung kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội, trong đó tập trung phản ánh về những tồn tại, hạn chế trong công tác điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, cụ thể như về tái cơ cấu các Tập đoàn kinh tế; chính sách nông nghiệp, nông dân và nông thôn; việc hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; xây dựng và bảo đảm an toàn các công trình thủy điện; về tình trạng ô nhiễm môi trường và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo, người hoạt động không chuyên trách, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, nhất là chế độ thâm niên của nhà giáo, chế độ phụ cấp đối với ngành y tế; tình tình tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, tội phạm đối với người chưa thành niên, tội phạm chống người thi hành công vụ, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tình trạng khiếu nại khiếu kiện kéo dài, ngày càng phức tạp …

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ cần sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là đầu tư cho khu vực miền Trung; thực hiện các giải pháp đồng bộ, khả thi để phát huy mạnh mẽ tiềm năng của các thành phần kinh tế; nâng cao hiệu quả đầu tư công, chấn chỉnh quy hoạch treo, dự án treo; khắc phục những bất cập của chính sách, pháp luật về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; bình ổn giá điện, giá xăng dầu, giá vật tư nông nghiệp và một số mặt hàng thiết yếu; tăng cường quản lý thị trường, kiểm tra chất lượng hàng hóa; về việc thực hiện các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững; giải quyết căn cơ những vấn đề về môi trường, cơ sở hạ tầng; chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách ở những vùng đặc biệt khó khăn…

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XIII cần tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn, quy trình xây dựng pháp luật, tăng cường và nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

II. Đánh giá chung việc giải quyết kiến nghị của cử tri

1- Kết quả đạt được

Qua nghiên cứucác văn bản trả lời cử tri của các bộ, ngành, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định; qua theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết một số kiến nghị cụ thể của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Địnhnhận thấy:

- Cùng với việc tăng cường chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế,bảo đảm đời sống của nhân dân, Chính phủ, các bộ, ngành đã quan tâm nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri ngày càngđược nâng cao, nhiều kiến nghị đã được giải quyết kịp thời, dứt điểm, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong đời sống kinh tế- xã hộicủa đất nước. Đây là sự nỗ lực rất lớn thể hiện tinh thần trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành đốivới cử tri tỉnh Bình Định nói riêng và nhân dân cả nướcnói chung, được đông đảo cử tri đồng tình ghi nhận.

- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có cố gắng trong việc giải quyết và trả lời những vấn đề cử tri kiến nghị. Đề ra nhiều giải pháp như: tăng cường công tác xét xử theo trình tự giám đốc thẩm; tăng cườnggiải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và nhất là đơn thư do các Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án.

2- Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những cố gắng, tích cực như đã nêu trên, việc xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri còn có những tồn tại, hạn chế như:

- Nhiều kiến nghị của cử tri đã được trả lời sẽ ghi nhận để nghiên cứu giải quyết hoặc đang xem xét, giải quyết nhưng các cơ quan chưa thực sự đề ra lộ trình cụ thể trong việc ban hành cơ chế, chính sách cho phù hợp với những vấn đề nảy sinh trong đời sống thực tiễn; việc giải quyết kiến nghị của cử tri còn chậm; có trường hợp còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết;

- Một số văn bản trả lời của một số ít bộ, ngành còn thiên về trích dẫn các quy định của pháp luật đã bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Do đó, mặc dù đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo nhưng cử tri chưa đồng tình.

Nhìn chung, có khoảng trên 80% ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định được Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết thoả đáng. Số ý kiến, kiến nghị còn lại đang được các Bộ, ngành tích cực chuẩn bị các đề án trình Chính phủ thông qua, chủ yếu là các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách  đối với người có công, chính sách xã hội về giáo dục, y tế.

III.  Kết quả giám sát việc giải quyết một số kiến nghị cụ thể của cử tri

1- Việc nghiên cứu, tiếp thuvà giải quyếtkiến nghị của cử tri đối với Quốc hội

a - Về kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác xây dựng pháp luật

- Qua các kiến nghị của cử tri Bình Định về những bất cập, hạn chế trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai; về  công tác phòng chống bão lụt trong những năm qua; về thực trạng hoạt động sản xuất và kinh doanh của hợp tác xã , Quốc hội đã tiếp thu và đưa vào chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ XIII và các năm 2012, 2013 như sửa đổi Luật Đất đai, xây dựng Luật Phòng, chống thiên tai; ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi) …

- Tiếp thu các kiến nghị của cử trivề chính sách, pháp luật người có công, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, theo đó bổ sung một số đối tượng và chế độ như: thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng bằng một lần mức chuẩn; thân nhân của hai liệt sĩ được hưởng trợ cấp bằng hai lần mức chuẩn; thân nhân của ba liệt sĩ trở lên được hưởng trợ cấp bằng ba lần mức chuẩn; Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng bằng một lần mức chuẩn; liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng. Trên cơ sở đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về nguồn ngân sách, song việc ban hành một số chính sách, chế độ mới ưu đãi người có công với cách mạng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người có công, được cử tri đồng tình và đánh giá cao.

b- Về việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

Các kiến nghị của cử tri về vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã được các đại biểu Quốc hộiđơn vị tỉnhnghiên cứu, tiếp thu và phản ánh trong quá trình thảo luận, xem xéttình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 và năm 2012 tại các kỳ họp của Quốc hội. Đặc biệt đối với những vấn đềcó tầm quan trọng đối với việc phát triển kinh tế đất nước nói chung và Bình Định nói riêng, Quốc hội đã thảo luận, xem xét, cân nhắc toàn diện giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện như: nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, trong đó có đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang; bổ sung các chính sách hỗ trợ xăng dầu để ngư dân bám biển sản xuất kết hợp với giữ vững chủ quyền vùng biển, đảo; hỗ trợ về chính sách vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số...

- Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, Quốc hội, Ủy ban thường vụ của Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quản lý khai thác khoán sản gắn với bảo vệ môi trường; Nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Nghị quyết về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Nghị quyết về việc thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; Nghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu thị trường tài chính, ngân hàng và tái cơ cấu đầu tư.

c- Về những kiến nghị của cử tri liên quan đến hoạt động giám sát

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, tại các kỳ họp thứ 2, 3, 4 và thứ 5, Quốc hội đã quyết định giám sát một số chuyên đề liên quan đến các vấn đề bức xúc của xã hội như: Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai;Việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006 – 2012. Đây là những vấn đề lớn tác động đến nhiều cơ quan quan lý nhà nước, đại bộ phận cử tri và doanh nghiệp trong đời sống xã hội hằng ngày.

Ngoài ra, trong thời gian qua trên cơ sở nghiên cứu kiến nghị của cử tri, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cũng đã lựa chọn những vấn đề mà cử tri có nhiều kiến nghị để giám sát chuyên đề thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách của từng cơ quannhư: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông...

Nhìn chung, các kiến nghị của cử tri có liên quan đến hoạt động của Quốc hội đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội quan tâm nghiên cứu, tiếp thu và đã trả lời cụ thể, qua đó góp phần thiết thực vào hoạt động xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao việc tuân theo pháp luật.

2- Việc tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tính đến ngày 15/4/2013, các cơ quan có trách nhiệm đã nghiên cứu và trả lời 162lượt kiến nghị của cử tri Bình Định do Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hộitừ kỳ họp thứ 1 đến sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII,còn 05kiến nghị chưa có văn bản trả lời. Qua xem xét, phân tích, tổng hợp nội dung văn bản trả lời kiến nghị của cử tri của các cơ quan cho thấy:

- 146 kiến nghị (chiếm gần 84 %) được các cơ quan trả lời đã tiếp thu và giải quyết, trong đó:

+ Những kiến nghị về các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát; về đầu tư xây dựng mới, tu bổ hệ thống công trình thủy lợi; về chính sách tín dụng đối với nông nghiệp, nông dân; về việc triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo cho 62 huyện theo tinh thần Nghị quyết 30ª/2008/NQ-CP của Chính phủ; công tác quản lý thị trường, giá cả nhất là giá các mặt hàng thiêt yếu như điện, nước, xăng dầu, thuốc chữa bệnh; về bảo đảm việc làm và nâng cao đời sống của người lao động, người nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, hưu trí...

+ Những kiến nghị về nâng mức xử phạt đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vựcgiao thông đường bộ; về khắc phục tình trạng pháp luật chưa được thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất, chưa thực sự đi vào cuộc sống được Chính phủ, các bộ, ngành tiếp thu trong quá trình nghiên cứu, ban hành các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính, về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật...

 + Những kiến nghị đối với các cơ quan tư pháp, nhất là kiến nghị về việc nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã được các cơ quan tiếp thu trong quá trình tổng kết công tác thực tiễn, nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành và áp dụng thống nhất pháp luật; đề ra các giải pháp chấn chỉnh, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn và bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên; xem xét lại một số vụ án mà cử tri và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Những kiến nghị về công tác phòng chống tham nhũng, về khởi tố, điều tra và kết quả xét xử các vụ án tham nhũng được quan tâm; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý tham nhũng có chuyển biến rõ hơn. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế.    

- 16kiến nghị (chiếm gần 10 %) đang trong quá trình xem xét, giải quyết như: việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh; việc công nhận xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn là xã đảo, về sửa đổi những bất cập trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về chế độ thâm niên nhà giáo, về việc thực hiện cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí. Một số nội dung liên quan đến đất đai mà cử tri kiến nghị đang được Bộ Tài nguyên - Môi trường và các bộ, ngành liên quan phối hợp nghiên cứu để tiếp thu vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi như: Về thời hạn giao đất đề nghịtheo hướng kéo dài thời hạn sử dụng đối với đất nông nghiệp là 50 năm thống nhất với mọi loại đất (trước đây là 20 năm đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm); Về giá bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước cho người dân bị thu hồi đất; Về đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch; Về việc rà soát lại đất đai của các dự án phát triển công nghiệp, khi quá thời hạn cho phép nhưng chưa đi vào hoạt động hoặc chuyển đổi mục đích không theo quy định của pháp luật cần thu hồi hoặc chuyển cho các dự án khác hiệu quả hơn.

- 05 kiến nghị (chiếm 6 %) tuy thuộc trách nhiệm của bộ, ngành ở trung ương nhưng việc giải quyết cần có kinh phí, sự chỉ đạo của Trung ương và sự phối hợp của địa phương như: bổ sung kinh phí đầu tư các công trình quan trọng về kinh tế - xã hội ở Bình Định nên chưa được giải quyết. Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm của một số bộ, ngànhtrong việc tham mưu Chính phủ hoặc trực tiếp ban hànhcácvăn bản hướng dẫnđể đảm bảo luật sớm áp dụng trong thực tiễn đời sống, nhưng do thiếu tích cực, dẫn đến việc tổ chức thực hiệnchậm, kéo dài như: Quy định giải quyết chế độthâm niênđối với nhà giáođã nghỉ hưu, chậm sửa đổi Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về thủ tục miễn, giảm học phí,  cho học sinh, sinh viên các hộ nghèo, học sinh vùng đặc biệt khó khăn…

3- Kiến nghị đã được giải quyết và trả lời nhưng cử tri tiếp tục kiến nghị

Qua tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội đã trả lời về kiến nghị giải quyết việc quản lý giá vàng, giá xăng dầu theo cơ chế thị trường, về an toàn giao thộng, về tình trạng làm thủy điện gây lũ lụt ở các tỉnh duyên hải Miền Trung. Cử tri chia sẻ và thông cảm với những khó khăn của Chính phủ. Tuy nhiên cử tri chưa đồng tình, tiếp tục kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước có những giải pháp để điều hành linh hoạt hơn về giá xăng dầu, giá vàng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường công tác quản lý thủy điện, đặc biệt ở các khâu: quy hoạch, tư vấn, xây dựng và vận hành, nhằm khắc phục tình trạng xả nước vào mùa mưa gây lũ lụt và thiếu điện vào mùa khô do hạn hán; Bộ Giao thông- Vận tải phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương có những biện pháp quyết liệt và khả thi hơn để hạn chế tình trạng vi phạm an toàn giao thông.

  Nhìn chung, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định đã được Quốc hội ghi nhận và thể hiện qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được trình bày tại các kỳ họp của Quốc hội. Một số ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội như đã nêu trên được Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan xem xét và giải quyết có hiệu quả, tác động đến việc chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.  

III. Một số kiến nghị

Từ thực tiễn việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của Đoàn ĐBQH và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính Phủ và các bộ, ngành liên quan cho thấy nếu làm tốt công tác này sẽ là một cầu nối quan trọng giữa ĐBQH, Đoàn ĐBQH tỉnh với cử tri. Từ đó phát huy được tính tích cực của cử tri trong việc tham gia đóng góp các ý kiến, kiến nghị để hoạt động của Quốc hội, Chính Phủ ngày càng có hiệu lực, hiệu quả hơn. Do đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định kiến nghị một số vấn đề sau:

- Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội theo hướng làm rõ trách nhiệm giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với các kiến nghị của các cơ quan giám sát; đồng thời quy định trách nhiệm pháp lý đi kèm với các chế tài cụ thể khi các cơ quan chịu sự giám sát không thực hiện hoặc chậm thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

- Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình nghiên cứu các kiến nghị của cử tri để lựa chọn và tiến hành giám sát chuyên đề theo lĩnh vực phụ trách; quan tâm đến công tác giám sát nói chung và giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội.

- Ban Dân nguyện, Ban Công tác đại biểu của UB thường vụ Quốc hội tăng cường tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm cho ĐBQH, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND các tỉnh, thành phố trong công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Đề nghị Quốc hội, UB thường vụ Quốc hội có ý kiến để Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sớm có văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri để các Đoàn ĐBQH kịp thời tổ chức thông báo cho cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp (chậm nhất trước 01 tháng khi kỳ họp Quốc hội khai mạc)

- Đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tăng cường giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời, hiệu quả hơn, khắc phục tình trạng chậm ban hành các văn bản hướng dẫn để chính sách, pháp luật của nhà nước sớm đi vào cuộc sống, đồng thời đáp ứng yêu cầu chính đáng và tạo niềm tin của cử tri đối với hệ thống cơ quan nhà nước.


VP Đoàn ĐBQH (theo BC số 06 ngày 26/4/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh  (Cập nhật ngày 29-04-2013)    Các tin liên quan:
  Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, QH XIII (24-04-2013)
  Thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp 500.000 đồng/năm (11-04-2013)
     Tin đọc nhiều
     Hình ảnh hoạt động
     Video
Lịch công tác
Đại biểu nhân dân
Cổng thông tin  điện tử
Dự thảo online
Báo Bình Định
Đời Sống & Pháp luật
Công báo Chính phủ
Công báo Bình Định
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thông tin cần biết
Thời tiết
     Liên kết
     Thống kê người dùng
  Đang online:               24
  Số lượt truy cập: 675636
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 01 Trần Phú - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel:056.3824849 - Fax:056.3824448 - Email: binhdinh@qh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)